Dark Chocolate

ใน Dark Chocolate มีสาร flavonols ซึ่งมีประโยชน์ต่อความดันโลหิตสูง และช่วยเรื่องสมอง นอกจากนั้นยังช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากความเครียดด้วย พยายามเลือกที่เป็น 70% cacao หรือมมากกว่า อาจจะทานเป็นแบบชงเ…

Continue Reading →